Produkty finansowe

Posted by: Admin  :  Category: Web Hosting

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

Kredyt Studencki

Kredyt proponowany dla studentów studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych – szkó? wy?szych pa?stwowych i prywatnych, akademickich i zawodowych oraz partycypanci studiów doktoranckich, którzy urzeczywistniaj? nast?puj?ce warunki:

Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

 • s? obywatelami polskimi,
 • zacz?li nauk? na studiach przed uko?czeniem 25. roku ?ycia,
 • posiadaj? ca?? kompetencje do czynno?ci prawnych,
 • studiuj? na preferowanym kierunku studiów lub stopie? miesi?cznego zarobkuu na osob? w rodzinie ?aka nie przewy?sza maksymalnej wielko?ci zarobku, obwieszczanego raz do roku przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • bie??ce studia nie s? nast?pnymi studiami, po z?o?eniu egzaminu magisterskiego,
 • bie??ce studia nie s? nast?pnymi studiami zawodowymi, po z?o?eniu egzainu dyplomowego.
 • Student nie maj?cy obywatelstwa polskiego mo?e ubiega? si? o kredyt, pod warunkiem ?e spe?nia warunki nazwane odr?bnymi przepisami.

  Wykaz szkó? wy?szych, których studenci w danym roku akademickim uprawnieni s? do ubiegania si? o preferencyjny kredyt studencki, przygotowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

  Web Hosting Finds

  Linux Cpanel shared hosting: 600 GB disk space, 6 TB bandwidth, free domain, unlimited databases and ftp accounts, web hosting cheap and pro at Hostony

  Leave a Reply

  *